Održavanje jarkova, rigola propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta u Opštini Paraćin.

  • Opis projekta
    Iskopi, tamponiranje, armiranje propusta kanala, obaloutvrda sa izradom oplate i betoniranjem istih u cilju održavanja sistema za odvodnjabvanje puteva u Paraćinu
  • Klijent: Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Opštine Paraćin.
  • Lokacija: Paraćin
  • Godina završetka: 2020